DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM

Bóng chữ

Cám ơn Blog Dien Hoang với  bức hình tựa đề “Quà” đầy ý nghĩa này. Xin mạn phép được trích đăng lại.  (THT)

(Muốn xem hình  lớn hơn, vui lòng click vào hình)