Sang tao

Văn liệu Sáng Tạo (2): Bản lên tiếng chung của 8 tác giả VN

(Nguồn: Tạp chí Sáng Tạo số 12 tháng 9 năm 1957)

ST-9-1957

tu lieu ST