Dinh cuong / sáng tác của THT

tranh đinhcuong

Hàng  trăm bức tranh ĐC trên NET
Hàng trăm bức tranh DC trên bìa sách
Chi có một bức tranh tôi thấy đẹp vô cùng
Dinhcuong dinhcuong và trái tim