Dương Nghiễm Mậu / Ebook / Sách báo hiếm

2 tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu ( E Book)

  1. Gào Thét của Dương Nghiễm Mậu, Nguyệt san Văn Uyển tháng 1-1969

 

(Xin click vào hình để đọc)

gaothet

Enter a caption

2. Địa Ngục có thật

bút ký của Dương Nghiễm Mậu viết về năm Mậu Thân tại Huế, phụ ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 phát hành năm 2013 chủ đề nhà văn Dương Nghiễm Mậu

(Xin click vào hình để đọc)

BIA DNCT